logo - fundusze
Sekretariat:  +48 56 699 44 00
Logistyka:  +48 571 338 626
Pn - Pt   8:00 - 16:00
Vallor

Walne zgromadzenia

Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000687916, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje na dzień 23 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vallor S.A. w Toruniu, na godz. 14.00, Notariusz Krystian Buszman, 87-100 Toruń, Plac Rapackiego 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. w Toruniu i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wypłata dywidendy z części kwoty zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017- 2018, przeznaczonego dotychczas w całości na kapitał zapasowy Spółki. Wypłata na zasadach dotychczasowych, łącznie 220.000 Euro, kwota dywidendy: 1.100 Euro na jedną akcję lub równowartość tej kwoty w PLN, według średniego kursu NBP z dnia wypłaty. Dopuszcza się możliwość wypłaty, w dwóch ratach do 15 grudnia 2020 r. Uprawnieni są akcjonariusze z dnia podjęcia uchwały. Z wypłaconej dywidendy pobiera się podatek dochodowy, jeżeli taki obowiązek powstaje w przypadku danego akcjonariusza.
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu: emisja akcji serii B, subskrypcja prywatna, akcje imienne uprzywilejowane co do dywidendy, liczba akcji: dziesięć, wartość nominalna – 1.000,00 złotych, cena emisyjna – 5.000,00 złotych, wkład pieniężny, przywilejowanie w dywidendzie – prawo do udziału większe o 50 %,
  uprzywilejowanie wygasa przy zbyciu akcji, chyba że nabywcą akcji, także w ramach dziedziczenia jest małżonek akcjonariusza lub jego zstępny.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu: emisja akcji serii C, subskrypcja zamknięta, akcje imienne w części uprzywilejowane co do dywidendy (dla dotychczasowych dwóch akcjonariuszy mniejszościowych), liczba akcji : dwadzieścia, wartość nominalna – 1.000,00 złotych, cena emisyjna – 5.000,00 złotych, wkład pieniężny, 8 akcji z tej serii uprzywilejowanych w dywidendzie – prawo do udziału
  większe o 50 %, uprzywilejowanie wygasa przy zbyciu akcji, chyba że nabywcą akcji, także w ramach dziedziczenia jest małżonek akcjonariusza i/lub jego zstępny, 12 akcji dla akcjonariusza większościowego, bez uprzywilejowania ich co do dywidendy.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu: zamiana akcji serii A z akcji na okaziciela na akcje imienne, akcje imienne w części uprzywilejowane co do dywidendy (dla dotychczasowych dwóch akcjonariuszy mniejszościowych), uprzywilejowanie w dywidendzie – prawo do udziału większe o 50 %, uprzywilejowanie wygasa przy zbyciu akcji, chyba że nabywcą akcji, także w ramach dziedziczenia jest małżonek akcjonariusza lub jego zstępny.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: odwołanie całej Rady Nadzorczej, powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję, w składzie czteroosobowym.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem procesu przebiegu subskrypcji akcji serii B i serii C.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. w Toruniu.

Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000687916, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vallor S.A. w Toruniu, na godz. 11.00, w Toruniu, Notariusz Krystian Buszman, 87-100 Toruń, Plac Rapackiego 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. w Toruniu i wybór
  Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dodatniego wyniku finansowego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu: dodanie zapisu o wykonywaniu zobowiązań
  pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego
  rejestr akcjonariuszy.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. w Toruniu.