logo - fundusze
Sekretariat:  +48 56 699 44 00
Logistyka:  +48 571 338 626
Pn - Pt   8:00 - 16:00
Vallor

RODO

VALLOR S.A, przykłada dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Niniejsza polityka prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
VALLOR S.A. w Toruniu (87-100), ul. Ceglana 8, wpisana do KRS – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000687916, NIP: 8792693631, REGON: 367844050.

Jak możesz się z nami skontaktować
We wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym również w związku z wniesieniem sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem innych przysługujących Tobie praw, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@vallor.com

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Administrator – oznacza VALLOR S.A.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ty, Twoje – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora

Pozyskanie danych, cel i podstawy prawne ich przetwarzania
Klient lub reprezentant klienta
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy. Jeśli jesteś osobą wskazaną do realizacji umowy podpisanej z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych (służbowych danych kontaktowych) są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tej umowy.
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe (dane kontaktowe) w następujących celach:
- Zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, f RODO;
- Utrzymywania relacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi;
- Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania oraz dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi;
- Wywiązywanie się z obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustaw dotyczących podatków na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
- Prowadzenie marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dążenie do sprzedaży produktów i usług;
- Prowadzenia analiz i statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość i dobry wizerunek Spółki;
- Archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie interesów Spółki;
- Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki;
Twoje dane osobowe (służbowe dane kontaktowe) mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Potencjalny klient
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w trakcie spotkania lub wysłania do nas zapytania ofertowego. Źródłem pozyskania Twoich danych, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Ciebie jest strona internetowa firmy, social media lub kontakt przekazany przez innego klienta. Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Nawiązywanie relacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dążenie do sprzedaży produktów i usług;
- Przygotowanie i przedstawienie oferty w związku ze złożonym zapytaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
- Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania oraz dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi;
- Prowadzenia analiz i statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość i dobry wizerunek Spółki;
- Archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie interesów Spółki;
- Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki;

Kontrahent lub reprezentant kontrahenta
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do realizacji zamówienia/ dostawy. Jeśli jesteś osobą wskazaną przez swojego pracodawcę do realizacji dostawy z nami wówczas źródłem pozyskania Twoich danych (służbowych danych kontaktowych) jest Twój pracodawca lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji zamówienia/ dostawy.
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe (dane kontaktowe) w następujących celach:
- Zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, f RODO;
- Utrzymywania relacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi;
- Składanie reklamacji, zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z realizowaną przez kontrahenta umową;
- Udzielenia dostępu do informacji, obiektów i infrastruktury technicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie mienia i interesów Spółki;
- Wywiązywania się z obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustaw dotyczących podatków na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
- Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania oraz dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi;
- Prowadzenia analiz i statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o jakość i dobry wizerunek Spółki;
- Archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie interesów Spółki;
- Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki;
Twoje dane osobowe (służbowe dane kontaktowe) mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie rekrutacji.
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Wybór kandydata do pracy – Twoje dane osobowe w ramach rekrutacji będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli na podstawie przepisów prawa związanych z realizacją konkretnego procesu zatrudnienia lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną.
- W zakresie danych niewskazanych w przepisach prawa, wykraczających poza zakres przez nas wymagany a dobrowolnie udostępnionych nam przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, dane te będą przez nas przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliliście Państwo przez swoje wyraźne działanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
- Ochrona przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Pracownik
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w procesie zmierzającym do zawarcia umowy oraz w następstwie jej zawarcia i realizacji.
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Nawiązania i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO)
- Wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, w szczególności w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także zakończenia stosunku pracy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO, w związku z Kodeksem pracy, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o pracowniczych planach kapitałowych)
- Podnoszenia Pani/Pana kwalifikacji zawodowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- Zapewnienia dostępu do ubezpieczenia grupowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- Nadzoru nad powierzonym mieniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Prowadzonego przez Pracodawcę nadzoru nad terenem firmy i wokół niej, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Pracodawcy, optymalizacji procesów produkcyjnych i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu i zdarzeń, takich jak monitoring wizyjny, system kontroli dostępu do terenu firmy, monitoring GPS w służbowych samochodach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- Zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narządzi pracy poprzez okresowe audyty oraz doraźne kontrole indywidualne przeprowadzane dla służbowych narzędzi elektronicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)
- Przetwarzanie prywatnego numeru telefonu i/ lub adresu e-mail w celach kontaktowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO)
- Zawarcia i realizacji umów z kontrahentami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Doskonalenia zintegrowanego systemu zarzadzania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, żądania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Akcjonariusz
W związku z nabyciem uprawnień Akcjonariusza Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
- Realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych posiadających akcje spółki VALLOR S.A. m.in. prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ten obszar są: kodeks spółek handlowych, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki.
- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Członek Rady Nadzorczej
W związku z wykonywaniem uprawnień członka Rady Nadzorczej Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
- Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO wynikającego w szczególności z ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- Dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych oraz wypełnienia obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO wynikającym z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
- Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania oraz dbanie o jakość współpracy ze stronami zainteresowanymi;
- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Gość – osoby odwiedzające siedzibę Spółki
W zawiązku z prowadzonym przez Administratora monitoringiem na terenie firmy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i informacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dbanie o dobry wizerunek oraz zabezpieczenie interesów Spółki;
- Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki;

Osoba korespondująca (e-mail, poczta tradycyjna, kontakt telefoniczny, formularz kontaktowy na stronie www)
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wysłania do nas korespondencji pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub kontaktu telefonicznego lub formularza kontaktowego na stronie www.
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Rejestracji korespondencji, nawiązania kontaktu i obsługi zapytania:
• w przypadku korespondencji tradycyjnej oraz przesyłanej pocztą e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą,
• w przypadku korespondencji kierowanej poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli dobrowolnie wyrażonej zgody;
- Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona interesów Spółki;

Osoba wnosząca żądanie realizacji praw
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w skutek wniesienia żądania realizacji praw Tobie przysługujących.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia Tobie odpowiedzi na złożone żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Użytkownik serwisu internetowego
W związku z prowadzeniem stron internetowych Twoje dane osobowe (adres IP oraz inne identyfikatory Użytkownika podane dobrowolnie przez Użytkownika oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii) mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
- optymalizacji działania stron internetowych
- badania i analizowania aktywności na stronie www
- monitorowania ruchu oraz zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych
- poprawy komfortu korzystania ze stron internetowych
- wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa jego Użytkowników
- na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest promowanie i doskonalenie swoich usług.

Informacje o zachowaniach Użytkowników podlegają automatycznemu logowaniu w warstwie serwerowej systemu informatycznego używanego przez Serwis. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz o adresie IP.
Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe w związku z realizacją łączących nas umów będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania tych umów, a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących określonych w przepisach prawnych.
Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów będą przetwarzane do czasu istnienia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przez nas przetwarzane do czasu jej wycofania.
Jeśli Użytkownik będzie korzystać z Serwisu, nie prowadząc żadnej korespondencji z Administratorem, to Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające nas w realizacji celów wskazanych powyżej i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Mogą to być podmioty świadczące usługi IT, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora.
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy, otrzymania odpowiedzi na skierowane zapytanie, zapoznania się z treścią profilu na portalach społecznościowych stron www.

Prawa przysługujące podmiotom danych
Informujemy, iż przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora:
1. Dostępu do danych osobowych.
2. Sprostowania danych osobowych.
3. Usunięcia danych osobowych.
4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5. Przeniesienia danych osobowych.
6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych).
7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o przesłanie żądania na adres: rodo@vallor.com
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies
Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tzn. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, a wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe, może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 16.08.2021